La Cosa Nostra Pizzeria

A Gata comptem amb restaurants fantàstics que, a força d’esforç i treball, fan que quan els proves sempre vulguis repetir. És el cas de La Cosa Nostra Pizzeria, un restaurant que es reinventa cada dia per oferir novetats culinàries a tots els que la visiten. Avui anem a conèixer una mica més la seva trajectòria.

En Gata contamos con restaurantes fantásticos que, a base de esfuerzo y trabajo, hacen que cuando los pruebas siempre quieras repetir. Es el caso de La Cosa Nostra Pizzeria, un restaurante que se reinventa cada día para ofrecer novedades culinarias a todos los que la visitan. Hoy vamos a conocer un poco más su trayectoria.

In Gata we have fantastic restaurants that, based on effort and work, make that when you try them you always want to repeat. This is the case of La Cosa Nostra Pizzeria, a restaurant that reinvents itself every day to offer culinary novelties to all who visit it. Today we are going to know a little more about his career.

Quants anys porteu en el restaurant?

En novembre d’enguany farà quinze anys que La Cosa Nostra va obrir les seues portes per primera vegada.

Com va sorgir la idea o el interès per obrir aquest negoci?

Algú pot pensar que va ser idea meua, pel fet de que la meua família de Dénia s’ha dedicat sempre a l’hostaleria, però en realitat l’autèntica impulsora del projecte va ser Maria, que portava molts anys treballant en una agència de viatges i ja estava un poc farta de la feina d’oficina. Com que li agrada molt cuinar, va pensar que podríem provar d’obrir un lloc de menjars en el local que teníem baix de casa… I ací estem, quasi quinze anys després.

Quan de temps porteu integrats en l’àmbit de la restauració?

Com ja he dit, jo vinc de família hostalera, però Maria, que és el cor i l’ànima del projecte, no havia tingut mai cap relació laboral amb aquest àmbit.

Quins són els secrets de l’èxit en un negoci d’aquest tipus?

Si consideres un èxit mantindre les portes obertes durant quinze anys, malgrat la crisi financera del 2008, malgrat l’actual crisi sanitària provocada per la COVID-19 i malgrat tindre el nostre local en un barri obrer especialment castigat pel tancament de tendes i negocis en els darrers anys, aleshores pots dir que hem tingut èxit, però a nosaltres no ens agrada gens aquest terme perquè té massa connotacions neoliberals. A nosaltres ens agrada pensar que tenim un ofici, no un negoci. 

Quina ha sigut la clau per a atraure clients?

Aquesta pregunta també està feta des d’una perspectiva neoliberal, fonamentada en la gran mentida de que pots controlar-ho tot. Nosaltres no tractem a la gent com si fos un ramat o un eixam de mosques al que volem conduir cap a un lloc determinat per a escurar-los les butxaques. Nosaltres, senzillament, fem una proposta gastronòmica que ens satisfà i esperem que siga del gust de la gent que ens visita. El boca-orella fa la resta.

Com aconseguiu fidelitzar-los?

És molt satisfactori quan els clients tornen a ta casa després d’haver tastat el que fas. L’únic mètode que practiquem per a que això passe és treballar molt i amb honestedat, mirant que els preus no es disparen i cuidant la qualitat de la matèria primera, donant als productes de temporada el protagonisme que mereixen. Per altra banda tenim a Sara, que és la nostra cambrera des de fa 10 anys i a qui considerem un membre més de la nostra família. Estem segurs de que la seua naturalitat i simpatia ens ha ajudat a fidelitzar a molts clients.

Quins aspectes trobeu que fan que una persona trie un determinat restaurant?

Jo entenc que la gent que va a un lloc a menjar busca una experiència completa. Si el menjar està bo, però el servei és un desastre difícilment quedarà satisfet el client que et visita. Jo crec que s’ha de buscar una coordinació i coherència entre diferents factors, com ara la cuina, el preu, el servei, la neteja, la decoració, l’ambient, etc.  Si tots eixos factors estan en consonància és molt possible que el client quede content i torne.

Quins aspectes del servei al client creieu que són més importants per a un negoci d’aquest tipus?

Com ja he comentat abans, nosaltres juguem amb avantatge en aquest aspecte, ja que tenim a Sara, que estima la seua feina i té la capacitat de transmetre eixa estima als clients que ens visiten. Ella ajuda a crear un bon ambient per a que els clients es relaxen i puguen gaudir del menjar i la beguda sense impostures.

Què recomaneu per a ser un referent en el mercat?

No tinc ni idea. Nosaltres tenim el nostre projecte, les nostres idees i tractem de dur-les a terme fent el que he esmentat anteriorment. No volem ser (ni sabríem ser) cap referent. Senzillament tractem de gaudir d’allò que fem i tractem de transmetre eixa joia a la gent que ens visita. 

Per què pizzes i pasta?

La cuina italiana ha estat sempre una de les nostres opcions gastronòmiques predilectes. Quan estàvem collant la idea d’obrir un lloc de menjars no hi havia cap local amb aquesta oferta en Gata de Gorgos i això ens va ajudar a decidir-nos per aquest tipus de plats. Sincerament, pensàvem que, al oferir allò que no estava present en el mercat gastronòmic de Gata, teníem més probabilitat de consolidar-nos. Fa uns anys vàrem canviar els nostres logos i vàrem decidir incloure un signe interrogant després de la paraula “pizzeria”, perquè ja feia temps que sentíem que volíem reivindicar productes i plats més autòctons i desitjàvem alliberar-nos un poc d’aquesta etiqueta i oferir als nostres clients opcions gastronòmiques difícils de veure en altres restaurant “italians”.

Quin és el plat que més èxit ha tingut?

Si et refereixes al més venut no hi ha dubte de que és la pizza, però des de fa un temps, potser coincidint amb l’explosió del projecte Blat de La Marina, les coques també tenen molt bona acollida per part dels nostres clients.

Com heu adaptat el restaurant a la crisi sanitària?

El canvi més significatiu en aquest aspecte ha estat no permetre l’accés al menjador a la gent que ve a recollir comandes per emportar. Vàrem instal·lar un mampara en l’entrada on atenem a aquests clients i només deixem passar al menjador a les persones que han reservat taula. Òbviament, hem incrementat la neteja i desinfectem les taules i les cadires només marxen els clients que les han utilitzat. També hem llevat algunes taules per tal d’augmentar l’espai de seguretat entre els clients i hem limitat el nombre de comensals conforme a les indicacions de les autoritats sanitàries.

¿Cuántos años lleváis en el restaurante?

En noviembre de este año hará quince años que La Cosa Nostra abrió sus puertas por primera vez.

¿Cómo surgió la idea o el interés por abrir este negocio?

Alguien puede pensar que fue idea mía, por el hecho de que mi familia de Dénia se ha dedicado siempre a la hostelería, pero en realidad la auténtica impulsora del proyecto fue María, que llevaba muchos años trabajando en una agencia de viajes y ya estaba un poco harta del trabajo de oficina. Como le gusta mucho cocinar, pensó que podríamos probar de abrir un puesto de comidas en el local que teníamos bajo de casa … Y aquí estamos, casi quince años después.

¿Cuáles son los secretos del éxito en un negocio de este tipo?

Si consideras un éxito mantener las puertas abiertas durante quince años, a pesar de la crisis financiera del 2008, a pesar de la actual crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y pese a tener nuestro local en un barrio obrero especialmente castigado por el cierre de tiendas y negocios en los últimos años, entonces puedes decir que hemos tenido éxito, pero a nosotros no nos gusta nada este término porque tiene demasiado connotaciones neoliberales. A nosotros nos gusta pensar que tenemos un oficio, no un negocio.

¿Cuál ha sido la clave para atraer clientes?

Esta pregunta también está hecha desde una perspectiva neoliberal, fundamentada en la gran mentira de que puedes controlarlo todo. Nosotros no tratamos a la gente como si fuera un rebaño o un enjambre de moscas al que queremos conducir hacia un lugar determinado para rascarles los bolsillos. Nosotros, sencillamente, hacemos una propuesta gastronómica que nos satisface y esperamos que sea del agrado de la gente que nos visita. El boca a boca hace el resto.

¿Cómo conseguís fidelizarlos?

Es muy satisfactorio cuando los clientes vuelven a tu casa después de haber probado lo que haces. El único método que practicamos para que eso ocurra es trabajar mucho y con honestidad, mirando que los precios no se disparan y cuidando la calidad de la materia prima, dando a los productos de temporada el protagonismo que merecen. Por otro lado tenemos a Sara, que es nuestra camarera desde hace 10 años y al que consideramos un miembro más de nuestra familia. Estamos seguros de que su naturalidad y simpatía nos ha ayudado a fidelizar a muchos clientes.

¿Qué aspectos encuentra que hacen que una persona elija un determinado restaurante?

Yo entiendo que la gente que va a un lugar a comer busca una experiencia completa. Si la comida está bueno, pero el servicio es un desastre difícilmente quedará satisfecho el cliente que te visita. Yo creo que hay que buscar una coordinación y coherencia entre diferentes factores, como la cocina, el precio, el servicio, la limpieza, la decoración, el ambiente, etc. Si todos esos factores están en consonancia es muy posible que el cliente quede contento y vuelva.

¿Qué aspectos del servicio al cliente cree que son más importantes para un negocio de este tipo?

Como ya he comentado antes, nosotros jugamos con ventaja en este aspecto, ya que tenemos a Sara, que ama su trabajo y tiene la capacidad de transmitir esa amor a los clientes que nos visitan. Ella ayuda a crear un buen ambiente para que los clientes se relajan y puedan disfrutar de la comida y la bebida sin imposturas.

¿Qué recomendáis para ser un referente en el mercado?

No tengo ni idea. Nosotros tenemos nuestro proyecto, nuestras ideas y tratamos de llevarlas a cabo haciendo lo que he mencionado anteriormente. No queremos ser (ni sabríamos ser) ningún referente. Sencillamente tratamos de disfrutar de lo que hacemos y tratamos de transmitir esa alegría a la gente que nos visita.

¿Por qué pizzas y pasta?

La cocina italiana ha sido siempre una de nuestras opciones gastronómicas predilectas. Cuando estábamos barajando la idea de abrir un lugar de comidas no había ningún local con esta oferta en Gata de Gorgos y eso nos ayudó a decidirnos por este tipo de platos. Sinceramente, pensábamos que, al ofrecer lo que no estaba presente en el mercado gastronómico de Gata, teníamos más probabilidad de consolidarnos. Hace unos años cambiamos nuestros logos y decidimos incluir un signo interrogante después de la palabra “pizzería”, porque ya hacía tiempo que sentíamos que queríamos reivindicar productos y platos más autóctonos y deseábamos liberarnos un poco de esta etiqueta y ofrecer a nuestros clientes opciones gastronómicas difíciles de ver en otras restaurante “italianos”.

¿Cuál es el plato que más éxito ha tenido?

Si te refieres al más vendido no hay duda de que es la pizza, pero desde hace un tiempo, tal vez coincidiendo con la explosión del proyecto “Blat de La Marina·, las “cocas” también tienen muy buena acogida por parte de nuestros clientes.

Como se ha adaptado el restaurante a la crisis sanitaria?

El cambio más significativo en este aspecto ha sido no permitir el acceso al comedor a la gente que viene a recoger encargos para llevar. Hicimos instalar una mampara en la entrada donde atendemos a estos clientes y sólo dejamos pasar al comedor a las personas que han reservado mesa. Obviamente, hemos incrementado la limpieza y desinfección de las mesas y las sillas en cuanto se marchan los clientes. También hemos quitado algunas mesas para aumentar el espacio de seguridad entre los clientes y hemos limitado el número de comensales conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

How many years have you been in the restaurant?

In November of this year, it will be fifteen years since La Cosa Nostra opened its doors for the first time.

How did the idea or interest in opening this business come about?

Someone may think it was my idea, due to the fact that my family from Dénia has always been dedicated to this industry, but in reality the real driver of the project was María, who had been working for many years in a travel agency and was already a little fed up with office work. She loves cooking so she thought we could try to open a restaurant in the place we had under the house… And here we are, almost fifteen years later.

What are the secrets to success in such a business?

If you consider it a success to keep the doors open for fifteen years, despite the financial crisis of 2008, despite the current health crisis caused by the Covid-19 and despite having our premises in a working class neighborhood especially punished by the closure of shops and businesses in recent years, then you can say that we have been successful, but we don’t like this term at all because it has too many neoliberal connotations. We like to think we have a job, not a business.

What has been the key to attracting customers?

This question is also asked from a neoliberal perspective, based on the big lie that you can control everything. We don’t treat people like a flock or a swarm of flies that we want to drive to a certain place to scratch their pockets. We simply make a gastronomic proposal that satisfies us and we hope that it will be to the liking of the people who visit us. Word of mouth does the rest.

How did you manage to retain them?

It is very satisfying when customers return to your home after trying what you do. The only method we practice to make that happen is to work hard and honestly, making sure prices don’t skyrocket and taking care of the quality of the raw material, giving seasonal products the prominence they deserve. On the other hand we have Sara, who has been our waitress for 10 years and whom we consider another member of our family. We are sure that her naturalness and friendliness has helped us to retain many customers.

What aspects do you find that make a person choose a certain restaurant?

I understand that people who go to a place to eat are looking for a complete experience. If the food is good, but the service is a disaster it will hardly be satisfied the customer who visits you. I believe that we must seek coordination and coherence between different factors, such as cuisine, price, service, cleanliness, decoration, atmosphere, etc. If all these factors are in line, it’s very possible that the customer will be happy and come back.

What aspects of customer service do you think are most important to such a business?

As I mentioned before, we play to our advantage in this regard, as we have Sara, who loves her job and has the ability to convey that love to the customers who visit us. She helps create a good atmosphere for guests to relax and enjoy food and drink without fuss.

What do you recommend to be a benchmark in the market?

I have no idea. We have our project, our ideas and we try to carry them out by doing what I mentioned above. We don’t want to be (nor would we be) any reference. We simply try to enjoy what we do and try to convey that joy to the people who visit us.

Why pizzas and pasta?

Italian cuisine has always been one of our favorite dining options. When we were considering the idea of ​​opening a place to eat there was no place with this offer in Gata de Gorgos and that helped us decide on this type of dish. Honestly, we thought that by offering what was not present in the gastronomic market of Gata, we were more likely to consolidate. A few years ago we changed our logos and decided to include a question mark after the word “pizzeria”, because for a long time we felt we wanted to claim more local products and dishes and wanted to free ourselves a little from this label and offer our customers difficult dining options to see in other “Italian” restaurants.

What is the most successful dish?

If you are referring to the best seller, there is no doubt that it’s pizza, but for some time now, perhaps coinciding with the explosion of the Blat de La Marina project, cocas have also been very well received by our customers.

How has the restaurant adapted to the health crisis?

The most significant change in this aspect has been not to allow access to the dining room to people who come to pick up orders to take away. We installed a screen at the entrance where we serve these customers and only let people who have booked a table into the dining room. Obviously, we have increased the cleaning and disinfection of tables and chairs as customers leave. We have also removed some tables to increase the safety space between customers and we have limited the number of diners according to the instructions of the health authorities.

Facebook: https://www.facebook.com/lacosanostra.pizzeria

Instagram: https://www.instagram.com/la_cosa_nostra_gata/

A Gata #LoTípic és menjar com a casa

#LoTípic a Gata és mantenir les tradicions, tant a la cuina com fora d’ella. Encara que els seus restaurants i comerços evolucionen dia a dia adaptant-se a les noves tecnologies i avanços, no perden les seves arrels … Prova d’això és el restaurant Casa Parra, que combina un excel·lent i personalitzat tracte al client amb una cuina molt cuidada.

#LoTípic en Gata es mantener las tradiciones, tanto en la cocina como fuera de ella. Aunque sus restaurantes y comercios evolucionan día a día adaptándose a las nuevas tecnologías y avances, no pierden sus raíces… Prueba de ello es el restaurante Casa Parra, que combina un excelente y personalizado trato al cliente con una cocina muy cuidada.

#LoTípic in Gata is to maintain traditions, both in the kitchen and outside of it. Although its restaurants and shops evolve day by day adapting to new technologies and advances, they don’t lose their roots … Proof of this is the Casa Parra restaurant, which combines an excellent and personalized customer service with an exquisite cuisine.

Avui parlarem amb Paco, Anto i Àngels, del restaurant Casa Parra. Aquest local, que acull moltíssims assidus de la Marina Alta, aporta un tracte molt personal que et fa sentir com a casa. Aquest negoci familiar, provinent d’una llarga família d’hostalers, ofereix una visió renovada de la tradicional casa de menjars. En realitat el local és una casa familiar i d’aquí el nom. L’ambient és molt càlid i fa que els clients es sentin totalment acollits.

Et recomanem una visita perquè pugues apreciar per tu mateix la seva cuina tradicional, la frescor dels seus productes i el gran ventall de possibilitats en vi.

Quants anys porteu en el restaurant?

Enguany farem 20 anys al Desembre.

Com va sorgir la idea o el interès per obrir este negoci?

La nostra família ha sigut hostelera de molts anys, regentàvem un bar alquilat que havía que reformar per complet i decidírem fer-ho a casa pròpia.

Quins són els secrets de l’èxit en un negoci d’aquest tipus?

És difícil de dir, però jo crec que en el nostre cas es l’autenticitat de la cuína.

Quina ha sigut la clau per a atraure clients?

A banda del que he dit abans, el boca a boca funciona molt bé, encara que últimament la gent mira molt el que es díu de tú en internet, rrss, etc.

Com aconseguiu fidelitzar-los?

Bé, còm que som pròu atípics en el servíci, crec que a la gent ésta fòrmula linagrada pròu, el vindrer i sentir-te còm a casa, que et coneguen i et facen sentir còmode.

Quins aspectes trobes que fan que una persona trie un determinat restaurant?

Principalment l’ocasió, el tipus de oferta, ambient… hi ha moltes variables.

Quins aspectes del servei al client creus que són més importants per a un negoci d’aquest tipus?

Son molts, però pero a nosaltres és primordial el tracte personalitzat i l’atenció.

Què recomanes per a ser un referent en el mercat?

 Ser de veritat. O siga, que el que fas es correspon amb màrqueting.

Quin és el plat que més èxit ha tingut?

No destacaría ningún, pero sí que es veritat que el que més ens demanden son les especialitats en arròssos i les carns madurades.

Com has adaptat el restaurant a la crisi sanitària?

Bàsicament complint estríctament les normatives, a més de reforçar el take away.

Actualment quin horari i sistema de treball teniu?

Doncs anem fent conforme ens màrquen les restriccións. Tots els díes excepte dilluns de 13 a 16, i divendres i dissabte també de 20 a 23 a la carta.

Hoy vamos a hablar con Paco, Anto y Ángeles, del restaurante Casa Parra. Este local, que acoge a muchísimos asiduos de la Marina Alta, aporta un trato muy personal que te hace sentir como en casa.  Este negocio familiar, proveniente de una larga familia de hosteleros, ofrece una visión renovada de la tradicional casa de comidas. En realidad el local es una casa familiar y de ahí el nombre. El ambiente es muy cálido y hace que los clientes se sientan totalmente acogidos.

Te recomendamos una visita para que puedas apreciar por ti mism@ su cocina tradicional, la frescura de sus productos y su gran abanico de posibilidades en lo que a vino se refiere.

¿Cuántos años lleváis en el restaurante?

Este año en diciembre cumplimos 20 años.

¿Cómo surgió la idea o el interés por abrir este negocio?

Nuestra familia ha sido hostelera desde hace muchos años, regentábamos un bar alquilado que había que reformar por completo y decidimos hacerlo en nuestra propia casa.

¿Cuáles son los secretos del éxito en un negocio de este tipo?

Es difícil de decir, pero yo creo que en nuestro caso es la autenticidad de la cocina.

¿Cuál ha sido la clave para atraer clientes?

Además de lo que hemos comentado antes, el boca a boca funciona muy bien, aunque últimamente la gente mira mucho lo que se dice de ti en internet, las redes sociales, etc…

¿Cómo conseguís fidelizarlos?

Bien, somos bastante atípicos en el servicio y creo que a la gente le gusta bastante esta fórmula, el venir y sentirte como en casa, que te conozcan y te hagan sentir cómodo.

¿Qué aspectos crees que hacen que una persona elija un determinado restaurante?

Principalmente la ocasión, el tipo de oferta, el ambiente… hay muchas variables.

¿Qué aspectos del servicio al cliente crees que son más importantes en este tipo de negocio?

Son muchos pero para nosotr@s es primordial el trato personalizado y la atención.

¿Qué recomiendas para ser un referente en el mercado?

Ser de verdad. Que lo que seas lo hagas de verdad y no corresponda a una campaña de marketing.

¿Cuál es el plato que mayor éxito ha tenido?

No destacaría ninguno en concreto, pero sí es cierto que lo que más nos piden es nuestra especialidad en arroces y las carnes maduradas.

¿Cómo habéis adaptado el restaurante a la crisis sanitaria?

Básicamente cumpliendo todas las normativas sanitarias y además reforzando el take away.

¿Actualmente qué horario y sistema de trabajo tenéis?

Pues vamos haciendo conforme nos marcan las restricciones. Todos los días excepto lunes de 13:00 h a 16:00 h, y viernes y sábado también de 20:00 h a 23:00 h a la carta.

Today we are going to talk to Paco, Anto and Ángeles, from the Casa Parra restaurant. This place, which welcomes many regulars from the Marina Alta, provides a very personal treatment that makes you feel at home. This family business, from a long family of hoteliers, offers a renewed vision of the traditional food house. Actually the place is a family home and hence the name. The atmosphere is very warm and makes customers feel totally welcome. We recommend a visit so that you can appreciate for yourself its traditional cuisine, the freshness of its products and its wide range of possibilities in terms of wine.

How many years have you been in the restaurant?

This year in December we turn 20 years old.

How did the idea or interest in opening this business come about?

Our family has been a hotelier for many years, we ran a rented bar that had to be completely renovated and we decided to do it in our own home.

What are the secrets of success in a business of this type?

It is difficult to say, but I believe that in our case it is the authenticity of the kitchen.

What has been the key to attracting customers?

In addition to what we have mentioned before, word of mouth works very well, although lately people look a lot at what is said about you on the internet, social networks, etc …

How do you manage to retain them?

Well, we are quite atypical in service and I think that people quite like this formula, coming and feeling at home, that they know you and make you feel comfortable.

What aspects do you think make a person choose a certain restaurant?

Mainly the occasion, the type of offer, the atmosphere … there are many variables.

What aspects of customer service do you think are most important in this type of business?

There are many but for us, personalized treatment and attention is essential.

What do you recommend to be a benchmark in the market?

Be for real. That what you are do it for real and it does not correspond to a marketing campaign.

What is the most successful dish?

I would not highlight any one in particular, but it is true that what they ask us the most is our specialty in rice dishes and matured meats.

How have you adapted the restaurant to the health crisis?

Basically complying with all health regulations and also reinforcing the take away.

What schedule and work system do you currently have?

Well, we are doing as the restrictions set us. Every day except Monday from 1:00 p.m. to 4:00 p.m., and Friday and Saturday also from 8:00 p.m. to 11:00 p.m. à la carte.

Arrels, racó gastronòmic

#LoTípic a Gata és menjar bé, ens encanten les jornades gastronòmiques en companyia i els productes de la terra ben combinats. A Gata pots trobar diferents restaurants molt interessants i volem que els conegues un poc més. Hui anem a parlar amb Arrels, restaurant familiar amb cuina d’autor, ubicat a la Plaça d’Espanya de la localitat.

#LoTípic en Gata es comer bien, nos encantan las jornadas gastronómicas en compañía y los productos de la tierra bien combinados. En Gata puedes encontrar diferentes restaurantes muy interesantes y queremos que los conozcas un poco más. Hoy vamos a hablar con Arrels, restaurante familiar con cocina de autor, ubicado en la Plaza de España de la localidad.

# LoTípic in Gata is to eat well, we love gastronomic days in company and well-combined products of the land. In Gata you can find very interesting restaurants and we want you to know them a little more. Today we are going to talk with Arrels, a family restaurant with signature cuisine, located in the Plaza de España.

El plaer de viure a un poble va lligat intensament al caràcter dels seus habitants. Ens agrada gaudir dels plaers de la vida d’una manera assossegada, com un passeig pels carrers de la localitat o un bon menjar. Per això últim li donem importància a la qualitat, als productes de la terra i sobretot a l’evolució sense perdre les arrels. D’això en saben molt al restaurant  Arrels, racó gastronòmic. Ferran Giró i Vanessa Monfort, porten 8 anys d’èxit al capdavant del seu restaurant, aportant més de 25 anys d’experiència en el sector. Parlem amb ell i ella:

– Quins són els secrets de l’èxit en un negoci d’aquest tipus?

El major secret és la constància, dedicar moltes hores, aguantar pressions i moltes hores d’estudi, buscar elaboracions i receptes, treballar al màxim el producte de km 0 i ramaders veïns.

– Quina ha estat la clau per atreure clients?

Sobretot l’ambient familiar que tenim a casa. Entren clients que es converteixen en amics que al seu torn, tornen amb més.

– Com aconseguiu fidelitzar-los?

Les xarxes socials ajuden, i el que més funciona és el tracte proper i la utilització del millor producte, sempre presentat de la millor manera.

– Quins aspectes creieu que fan que una persona trie un determinat restaurant? ¿I quins del servei al client considereu que són més importants?

L’amistat, el producte, les elaboracions, la presentació i la innovació. Pel que fa als aspectes de servei al client, en el nostre cas, a ser un grup tan multicultural podríem dir que aprecien molt el tracte personal i l’amistat professional.

– Què recomaneu per ser un referent en el mercat?

Esforç i continuïtat en tots els nivells, tant a nivell personal, professional i de qualitat de producte.

– Al 2016 vau obtenir el guardó La Cata d’Or, que concedeix la Penya Gastronòmica La Cata com restaurant més ben valorat pels seus components durant el seu recorregut comarcal durant un any. Què vos ha aportat aquest reconeixement?

Va suposar un llançament important del restaurant a nivell comarcal gràcies a la difusió dels mitjans de comunicació comarcals.

– Quin és el plat que més èxit ha tingut?

Hi ha un que especialment ens ha aportat molt bons moments i clients de tot el món: el nostre Ou Poché. Un senyor de Madrid que estava de vacances a Xile es va trobar amb un valencià i van mantenir una conversa gastronòmica. Va sorgir en la mateixa el nostre restaurant i aquest plat en concret i va fer que el valencià vingués a provar-ho.

– Com heu adaptat el restaurant a la crisi sanitària?

Doncs fem de tot: menjar per emportar, a domicili, menús especials per a dates concretes … Ara ha passat a formar part de la nostra carta un dels plats més icònics de Gata, la Cassola d’arròs al forn… En resum, el que faci falta!

– Quin és el vostre horari i sistema de treball?

Obrim de dijous a dilluns de 13h. a 16h. i de 19h. a 22h., tant per dinar al restaurant com per emportar o a domicili amb repartiment propi.

El placer de vivir en un pueblo va ligado intensamente al carácter de sus habitantes. Nos gusta disfrutar de los placeres de la vida de un modo sosegado, como un paseo por las calles de la localidad o una buena comida.  Para esto último le damos importancia a la calidad, a los productos de la tierra y sobre todo a la evolución sin perder las raíces. De esto saben mucho en Arrels, racó gastronòmic. Ferrán Giró y Vanessa Monfort, llevan 8 años de éxito al frente de su restaurante, aportando más de 25 años de experiencia en el sector. Hablamos con ell@s:

  • ¿Cuáles son los secretos del éxito en un negocio de este tipo?

El mayor secreto es la constancia, dedicarle muchas horas, aguantar presiones y muchas horas de estudio, buscar elaboraciones y recetas, trabajar al máximo el producto de km 0 y ganaderos vecinos.

  • ¿Cuál ha sido la clave para atraer clientes?

Sobre todo el ambiente familiar que tenemos en casa. Entran clientes que se convierten en amigos que a su vez, vuelven con más.

  • ¿Cómo conseguís fidelizarlos?

Las redes sociales ayudan, y lo que más funciona es el trato cercano y la utilización del mejor producto, siempre presentado de la mejor manera.

  • ¿Qué aspectos creéis que hacen que una persona elija un determinado restaurante? ¿Y cuáles del servicio al cliente consideráis que son más importantes?

La amistad, el producto, las elaboraciones, la presentación y la innovación. Respecto a los aspectos de servicio al cliente, en nuestro caso, al ser un grupo tan multicultural podríamos decir que aprecian mucho el trato personal y la amistad profesional.

  • ¿Qué recomendáis para ser un referente en el mercado?

Esfuerzo y continuidad en todos los niveles, tanto a nivel personal, profesional y de calidad de producto.

  • En el 2016 obtuvisteis el galardón la Cata d’Or, que concede la Penya Gastronómica La Cata como restaurante mejor valorado por sus componentes durante su recorrido comarcal durante un año ¿Qué os ha aportado este reconocimiento?

Fue un lanzamiento importante del restaurante a nivel comarcal gracias a la difusión de los medios de comunicación comarcales.

  • ¿Cuál es el plato que más éxito ha tenido?

Hay uno especialmente que nos ha aportado muy buenos momentos y clientes de todo el mundo: nuestro Huevo Poché. Un señor de Madrid que estaba de vacaciones en Chile se encontró con un valenciano y mantuvieron una conversación gastronómica. Surgió en la misma nuestro restaurante y este plato en concreto e hizo que el valenciano viniera a probarlo.

  • ¿Cómo habéis adaptado el restaurante a la crisis sanitaria?

Pues hacemos de todo: comida para llevar, a domicilio, menús especiales para fechas concretas… Ahora ha pasado a formar parte uno de los platos más icónicos de Gata, la Cazuela de arroz al horno… En resumen ¡lo que haga falta!

  • ¿Cuál es vuestro horario y sistema de trabajo?

Abrimos de jueves a lunes de 13h. a 16h. y de 19h. a 22h., tanto para comer en el restaurante como para llevar o a domicilio con reparto propio.

Huevo Poché

The pleasure of living in a town is closely linked to the character of its inhabitants. We like to enjoy the pleasures of life in a relaxed way, such as a walk through the streets of the town or a good meal. For the latter we give importance to quality, to the products of the land and above all to evolution without losing the roots. They know a lot about this in Arrels, racó gastronòmic. Ferrán Giró and Vanessa Monfort have been running their restaurant for 8 years of success, contributing more than 25 years of experience in the sector. We talk to them:

– What are the secrets of success in a business of this type?

The biggest secret is perseverance, dedicating many hours, enduring pressure and many hours of study, looking for elaborations and recipes, working to the maximum the product of km 0 and neighboring farmers.

– What has been the key to attracting customers?

Especially the family atmosphere that we have at home. Customers enter who become friends who, in turn, return with more.

– How do you manage to retain them?

Social networks help, and what works the most is the close treatment and use the best product, always presented in the best way.

– What aspects do you think are a person choose a certain restaurant? And which of the customer service do you consider to be the most important?

The friendship, the product, the elaborations, the presentation and the innovation. Regarding customer service aspects, in our case, being such a multicultural group we could say that they greatly appreciate personal treatment and professional friendship.

– What do you recommend to be a benchmark in the market?

Effort and continuity at all levels, both personal, professional and product quality.

– In 2016 you obtained the Cata d’Or award, awarded by the Penya Gastronómica La Cata as the best valued restaurant for its components during its regional tour for a year. What has this recognition given you?

It was an important launch of the restaurant at the county level thanks to the dissemination of the county media.

– What is the most successful dish?

There is one especially that has given us very good times and clients from all over the world: our Poché Egg. A man from Madrid who was on vacation in Chile met a Valencian man, and they had a gastronomic conversation. Our restaurant and this particular dish emerged in it and made the Valencian one come to try it.

– How have you adapted the restaurant to the health crisis?

Well, we do everything: take away food, home delivery, special menus for specific dates … Now one of Gata’s most iconic dishes has become part, the baked rice casserole … In short, whatever it takes!

– What is your schedule and work system?

We open from Thursday to Monday from 1pm. at 4pm. and from 19h. at 10pm, both to eat in the restaurant and to take away or at home with its own distribution.

Blog

https://www.arrelsraco.com/arrels-raco-gastronomic-blog-806-9.html

Facebook

https://www.facebook.com/search/top?q=Arrels%20Rac%C3%B3%20Gastron%C3%B3mic

Web

https://www.arrelsraco.com/

TripAdvisor

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1588096-d5985986-Reviews-Arrels_Raco_Gastronomic-Gata_de_Gorgos_Province_of_Alicante_Valencian_Country.html

A Gata #LoTípic és preparar-se per a Pasqua

En Gata ens encanten els dies previs a la Setmana Santa i la Pasqua perquè tenen alguna cosa especial. El bon temps comença a arribar i els raigs de sol ens carreguen de vitamina D. L’aire aporta una sensació de canvi i això a Gata ho solem traduir com “Fa oloreta a Pasqua”.

La veritat és que no queda res perquè arriben aquests dies i tot i que aquest any no serà exactament com abans, podem gaudir moltíssim a Gata, ja siga en parella o en grups de quatre. A continuació t’expliquem com.

En Gata #LoTípic es prepararse para Pascua

En Gata nos encantan los días previos a la Setmana Santa y la Pascua porque tienen algo especial. El buen tiempo empieza a llegar y los rayos del sol nos cargan de vitamina D. El aire aporta una sensación de cambio y esto en Gata lo solemos traducir como “Fa oloreta a Pascua” (Huele a Pascua).

Lo cierto es que no queda nada para que lleguen estos días y aunque este año no va a ser exactamente como antes, podemos disfrutar muchísimo en Gata, ya sea en pareja o en grupos de cuatro. A continuación te contamos cómo.

In Gata #LoTípic is to prepare for Easter

In Gata we love the days before Holy Week and Easter because they have something special. The good weather is beginning to arrive and the sun’s rays load us with vitamin D. There is something in the air that brings a sensation of change and this in Gata we usually translate as “Fa oloreta a Pascua” (It smells like Easter).

The truth is that these days are coming and although this year will not be exactly as before, we can enjoy a lot in Gata, either as a couple or in groups of four. Here’s how.

A Gata l’ambient “pasqüer” comença amb el Diumenge de Rams. Sempre ha sigut tradició ajuntar-se amb la teva quadrilla d’amics i amigues per anar de paella. És cert que aquest any els grups seran molt més reduïts del que haguéssim desitjat, però no per això deixarem de fer-ho per xerrar i preparar com cal els dies de Pasqua.

En Gata la tradició està molt present aquests dies i ens agrada mantenir-la viva. És molt típic comprar un cabàs nou que et servirà per portar el berenar els dies de Pasqua i molta gent opta per renovar el vestuari o algun complement de cara a l’època estival.

Si vens a visitar-nos els dies previs a Pasqua, podràs conèixer l’ambient de poble que comença a agitar-se gràcies al bon temps. Un dels majors plaers és prendre unes tapes o assaborir la gastronomia típica local com l’arròs al forn o les coques. Una altra opció fantàstica és passejar pels carrers tranquils i visitar els comerços tradicionals, en els quals trobaràs una infinitat de detalls bonics i elements decoratius.

Si véns a passar un dia, et recomanem que et portes a casa una mostra d’embotits i dolços locals, que trobaràs a les carnisseries i forns de la localitat. També que proves els gelats artesans elaborats a Gata. No només t’emportaràs menjar, estaràs comprant tradició i receptes ancestrals.

Així que ja saps, si vas a visitar la Marina alta, no pots deixar de vindre a Gata i viure una autèntica experiència de poble. A més, estem a 5 minuts de Xàbia, 12 minuts de Dénia i 15 de Moraira per la qual cosa les opcions són infinites. T’esperem!

En Gata el ambiente “pascuero” empieza con el Domingo de Ramos. Siempre ha sido tradición juntarse con tu cuadrilla de amigos y amigas para ir de paella. Es cierto que este año los grupos serán mucho más reducidos de lo que hubiéramos deseado, pero no por ello dejaremos de hacerlo para charlar y prepararnos como es debido para los días de Pascua.

En Gata la tradición está muy presente estos días y nos gusta mantenerla viva. Es muy típico comprar un capazo nuevo que te servirá para llevar la merienda los días de Pascua y mucha gente opta por renovar el vestuario o algún complemento de cara a la época estival.

Si vienes a visitarnos los días previos a Pascua, podrás conocer el ambiente del pueblo que empieza a agitarse gracias al buen tiempo. Uno de los mayores placeres es tomarte unas tapas o saborear la gastronomía típica local como el arroz al horno o las cocas. Otra opción fantástica es pasear por las calles tranquilas y visitar los comercios tradicionales, en los que encontrarás un sinfín de detalles bonitos y elementos decorativos.

Si vienes a pasar un día, te recomendamos que te lleves una muestra de embutidos y dulces locales, que encontrarás en las carnicerías y hornos de la localidad. También que pruebes los helados artesanos elaborados en Gata. No solo te llevarás comida, estarás comprando tradición y recetas ancestrales.

Así que ya sabes, si vas a visitar la Marina alta, no puedes dejar de venir a Gata y vivir una auténtica experiencia de pueblo. Además, estamos a 5 minutos de Jávea, 12 minutos de Dénia y 15 de Moraira por lo que las opciones son infinitas. ¡Te esperamos!

In Gata the Easter atmosphere begins with Palm Sunday. It has always been a tradition to get together with your gang of friends to go out for paella. It is true that this year the groups will be much smaller than we would have liked, but for that reason we will not stop doing it to chat and prepare properly for Easter.

In Gata tradition is very present these days and we like to keep it alive. It is very typical to buy a new carrycot that will be used to bring the snack on Easter days and many people choose to renew their wardrobe or some accessory for the summer season.

If you come to visit us the days before Easter, you will be able to know the atmosphere of the town that begins to stir thanks to the good weather. One of the greatest pleasures is to have some tapas or savor the typical local cuisine such as baked rice or cocas. Another great option is to stroll through the quiet streets and visit the traditional shops, where you will find endless beautiful details and decorative elements.

If you come to spend a day, we recommend that you take a sample of local sausages and sweets, which you will find in the local butchers and ovens. Also try the artisan ice creams made in Gata. Not only will you take food, you will be buying tradition and ancestral recipes.

So now you know, if you are going to visit the Marina Alta, you cannot stop coming to Gata and living an authentic village experience. In addition, we are 5 minutes from Jávea, 12 minutes from Dénia and 15 from Moraira so the options are endless. We will wait for you!

A Gata #LoTípic són les compres a l’octubre

Gata sempre fa goig, però a octubre és molt especial. Ha passat el bullici de l’estiu i torna la tranquil·litat i essència real del nostre poble. La gent passeja per la localitat i fa les seues compres, ja no fa tanta calor i dona més gust passejar pel carrer i realitzar compres de manera relaxada. L’ambient del poble a octubre sempre transmet energies renovades i nous reptes.

Gata siempre es un placer, pero en octubre es muy especial. Ha pasado el bullicio del verano y vuelve la tranquilad y esencia real de nuestro pueblo. La gente pasea por la localidad y hace sus compras, ya no hace tanto calor y es muy agradable pasear por la calle y realizar compras de manera relajada. El ambiente del pueblo en octubre siempre transmite energías renovadas y nuevos retos.

Gata  is always a pleasure, but in October it’s very special. The bustle of summer has passed and the tranquility and real essence of our town returns. People walk around the town and do their shopping, it’s not so hot anymore and it is very pleasant to walk down the street and do shopping in a relaxed way. The atmosphere of the town in October always transmits renewed energy and new challenges.

Què es pot fer a Gata a l’octubre? Doncs moltes coses! Sobretot gaudir de l’essència de la vida a un poble, del comerç de proximitat, de la bona gastronomia i de rutes pel camp. L’octubre és ideal, perquè la temperatura és la idònia per fer passejades i gaudir de l’aire lliure.

Gata té una gran trajectòria comercial, portant per bandera la defensa del petit comerç. Els comerços i empreses locals treballen units i aconsegueixen sorprendre i fidelitzar any rere any als seus clients. Mostra d’això és el gran nombre d’edicions de “Gata, Fira al Carrer“, en la qual el municipi es converteix en un centre comercial obert i on pots comprar i tastar productes autòctons de la terra com panses i mistela, coques, pa socarrat, etc … dels diferents forns tradicionals o botifarres, blanquets, sobrassades i moltes més delícies artesanes de les carnisseries del poble.

També és un aparador de mobles i decoració, roba, joieria, regals i un llarg etcètera, de què cada any es sumen els seguidors d’aquesta gran mostra. L’art i la cultura troben el seu espai en diferents activitats com música en directe, restauració de mobles, ball, pintura i molt més. També els més petits gaudeixen com ningú a les atraccions infantils i de passejades en carro.

Aquest any, a causa de la crisi sanitària, la capacitat d’adaptació del nostre comerç s’ha posat a prova i ha aprovat amb nota. No es pot dur a terme una fira a les condicions habituals, però això no vol dir que no puguem gaudir del comerç al carrer.

És per això, que durant els dies 10 i 11 d’octubre s’han organitzat unes jornades: “Gata, botiga oberta” en què molts comerços exposaran els seus productes al carrer al davant dels seus negocis amb totes les mesures de seguretat perquè pugues realitzar un passeig i les compres sense cap tipus de risc.

Les activitats arrencaran el 9 d’octubre amb una cercavila de la Banda Unió Musical de Gata i el concert a la Plaça Nova de “L’últim Europeu”.

Dissabte al migdia la Rondalla EMM de Gata farà una actuació i per la vesprada es podrà gaudir d’una ruta de plafons ceràmics a càrrec de Miguel Vives i d’un teatre infantil “La història de Ferdinand” de Tarannà Teatre.

Diumenge al migdia a la Plaça Nova ens sorprendrà una actuació de circ, concretament “Cargol Magic Clown” i per la vesprada Ruta Raval – Coves Roges a càrrec de Miguel Vives.

En definitiva, un cap de setmana per fer una passejada relaxada  i poder comprar tranquil·lament, alhora que es fan parades en el camí per aprofitar les activitats culturals.

¿Qué se puede hacer en Gata en octubre? ¡Pues muchas cosas! Sobre todo disfrutar de la esencia de la vida en un pueblo, del comercio de proximidad, de la buena gastronomía y de rutas por el campo. Octubre es ideal, porque la temperatura es la idónea para realizar paseos y disfrutar del aire libre.

Gata tiene una gran trayectoria comercial, llevando por bandera la defensa del pequeño comercio. Los comercios y empresas locales trabajan unidos y consiguen sorprender y fidelizar año tras año  a sus clientes. Muestra de ello es el gran número de ediciones de “Gata, Fira al Carrer”, en la que el municipio se convierte en un centro comercial abierto y donde puedes comprar y probar productos autóctonos de la tierra como pasas y mistela, cocas, pa socarrat, etc… de los diferentes hornos tradicionales o morcillas, blanquets, sobrasadas y muchas más delicias artesanas de las carnicerías del pueblo.

También es un escaparate de muebles y decoración, ropa, joyería, regalos y un largo etcétera, del que cada año se suman los seguidores de esta gran muestra. El arte y la cultura encuentran su espacio en diferentes actividades como música en directo, restauración de muebles, baile, pintura y mucho más. También los más pequeños disfrutan como nadie en las atracciones infantiles y de paseos en carro.

Este año, debido a la crisis sanitaria, la capacidad de adaptación de nuestro comercio se ha puesto a prueba y ha aprobado con nota. No se puede llevar a cabo una feria en las condiciones habituales, pero eso no significa que no podamos disfrutar del comercio en la calle.

Es por ello, que durante los días 10 y 11 de octubre se han organizado unas jornadas: “Gata, botiga oberta” en la que muchos comercios expondrán sus productos en la calle en frente de sus negocios con todas las medidas de seguridad para que puedas realizar un paseo y tus compras sin ningún tipo de riesgo.

Las actividades arrancarán el 9 de octubre con un pasacalle de la Banda Unió Musical de Gata y el concierto en la Plaza Nueva de “L’últim Europeu”.

El sábado a mediodía La Rondalla EMM de Gata hará una actuación y por la tarde se podrá disfrutar de una ruta de paneles  cerámicos a cargo de Miguel Vives  y de un teatro infantil “La historia de Ferdinand”  de Tarannà Teatre.

El domingo a mediodía en la Plaza Nueva nos sorprenderá una actuación de circo, concretamente “Tornillo Magic Clown” y por la tarde Ruta Raval – Coves Roges a cargo de Miguel Vives.

En Definitiva, un fin de semana para dar un paseo relajado y poder comprar tranquilamente, a la vez que se hacen altos en el camino para aprovechar las actividades culturales.

What can we do in Gata in October? Well many things! Above all, enjoy the essence of life in a town, local commerce, good gastronomy and routes through the countryside. October is ideal, because the temperature is ideal for walks and enjoying the outdoors.

Gata has a great commercial history, carrying the defense of small businesses as a banner. Local businesses and companies work together and manage to surprise and retain their customers year after year. Proof of this is the large number of editions of  “Gata, Fira al Carrer“, in which the municipality becomes an open shopping center and where you can buy and taste native products of the land such as “pasas” and “mistela”, “cocas”, “pa socarrat” , etc … of the different traditional ovens or “botifarra”, “blanquet”, “sobrasada” and many more artisan delicacies from the village butchers.

It is also a showcase for furniture and decoration, clothing, jewelry, gifts and a long etcetera, to which the followers of this great show join each year. Art and culture find their space in different activities such as live music, furniture restoration, dance, painting and much more. The little ones also enjoy the children’s attractions and car rides like no one else.

This year, due to the health crisis, the adaptability of our shops has been put to the test and they passed it. You cannot hold a fair under the usual conditions, but that does not mean that we cannot enjoy street trading.

That is why, on October 10 and 11, a few days have been organized: “Gata, botiga oberta” in which many businesses will display their products on the street in front of their businesses with all the security measures so that you can take a walk and your purchases without any risk.

The activities will start on October 9 with a parade by the Banda Unió Musical de Gata and the concert in the Plaza Nueva of “L’últim Europeu”.

On Saturday at noon, La Rondalla EMM de Gata will give a performance and in the afternoon it will be possible to enjoy a route of ceramic panels by Miguel Vives and a children’s theater “The history of Ferdinand” by Tarannà Teatre.

On Sunday at noon in the Plaza Nueva we will be surprised by a circus performance, specifically “Tornillo Magic Clown” and in the afternoon Ruta Raval – Coves Roges by Miguel Vives.

In Definitive, a weekend to take a relaxed walk and be able to buy quietly, while stopping along the way to take advantage of cultural activities.

A Gata #LoTípic és la tradició

En Gata, la tradició és més que una paraula, és una manera de mantenir vius als nostres avantpassats i de viure d’acord a les nostres costums. Encara que els nostres comerços i empreses presenten molta innovació, continua havent aspectes en la nostra vida que ens agrada que segueixen sent com han sigut sempre, sobretot els relacionats amb la gastronomia o l’artesania. Vine a Gata i descobreix la màgia de la tradició.

En Gata,  la tradición es más que una palabra, es una manera de mantener vivos a nuestros antepasados y de vivir de acuerdo a nuestras costumbres. Aunque nuestros comercios y empresas presenten mucha innovación, sigue habiendo aspectos en nuestra vida que nos gusta que sigan siendo como han sido siempre, sobre todo los relacionados con la gastronomía o la artesanía. Ven a Gata y descubre la magia de la tradición.

At Gata, tradition is more than a word, it is a way of keeping our ancestors alive and of living according to our customs. Although our shops and companies present a lot of innovation, there are still aspects in our lives that we like to keep as they have always been, especially those related to gastronomy or crafts. Come to Gata and discover the magic of tradition.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és l’Art al Vent

Com cada any arriba l’art a Gata en forma de cobertors, per omplir carrers del poble de gràcia i color. Si no coneixes aquesta mostra, que es pot visitar fins al 6 de setembre, t’animem a que vingues a Gata i no deixes escapar l’oportunitat.

Como cada año llega el arte a Gata en forma de cobertors, para llenar calles del pueblo de gracia y color. Si no conoces esta muestra, que se puede visitar hasta el 6 de septiembre, te animamos a que vengas a Gata y no dejes escapar la oportunidad.

As every year art comes to Gata in the form of covers, to fill the streets of the town with grace and color. If you do not know this exhibition, which can be visited until September 6, we encourage you to come to Gata and do not miss the opportunity.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és menjar-se l’estiu

A Gata el típic és aprofitar l’estiu al màxim, ja que és un poble amb moltes possibilitats. Si estàs de vacances per la Marina Alta, no dubtes en vindre a passar un dia a aquesta localitat, sobretot si necessites un dia tranquil i de compres relaxades.

En Gata lo típico es aprovechar el verano al máximo, ya que es un pueblo con muchas posibilidades. Si estás de vacaciones por la Marina Alta, no dudes en venir a pasar un día a esta localidad, sobre todo si necesitas un día tranquilo y de compras relajadas.

In Gata the typical thing is to make the most of summer, because it’s a town with many possibilities. If you are on holidays in the Marina Alta, don’t hesitate to come and spend a day in this town, especially if you need a quiet day and relaxed shopping.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és comprar amb els 5 sentits

Que a Gata el típic siguen les compres no és gens estrany, perquè quant arribes t’enamores de l’artesania i de la tradició que desprèn aquesta localitat. Gata té una ubicació espectacular ja que està a prop tant de la mar com de la muntanya i es converteix en una destinació ideal per passar un dia de les teues vacances.

Que en Gata lo típico sean las compras no es nada raro, porque en cuanto llegas te enamoras de la artesanía y de la tradición que desprende esta localidad. Gata cuenta con una ubicación espectacular ya que está cerquita tanto del mar como de la montaña y se convierte en un destino ideal para pasar un día de tus vacaciones.

That shopping in Gata is typical it is not uncommon, because as soon as you arrive you fall in love with the crafts and tradition that this town gives off. Gata has a spectacular location since it is close to both the sea and the mountains and makes it an ideal destination to spend a day on your vacation.

Sigue leyendo

A Gata #LoTípic és reprendre amb il.lusió

 

La valentia forma part del caràcter del comerç de Gata. Però no només és important adaptar-se a les noves situacions, també ho és mantenir una actitud positiva cada dia per afrontar millor el futur.

En Gata, tenim els comerços preparats, tenim ganes i tenim il·lusió. T’esperem.

La valentía forma parte del carácter del comercio de Gata. Pero no sólo es importante adaptarse a las nuevas situaciones, también lo es mantener una actitud positiva cada día para afrontar mejor el futuro.

En Gata, tenemos los comercios preparados, tenemos ganas y tenemos ilusión. Te esperamos.

Courage is part of the character of Gata’s trade. But it is not only important to adapt to new situations, it is also important to maintain a positive attitude every day to better face the future.

In Gata, we have the shops ready, we want and we are excited. We will wait for you.

Sigue leyendo